Showing posts with label กสิกร. Show all posts
Showing posts with label กสิกร. Show all posts

Monday, 5 November 2012

กสิกรไทย จับมือพันธมิตร เปิดโครงการสนับสนุนงานแสดงสินค้า SME ไทย

กสิกรไทย จับมือ สสปน. และอิมแพ็ค จัดงาน K SME Care Biz Fair 2012 งานใหญ่สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มา ร่วมงานได้ใช้ช่องทางการแสดงสินค้าและขยายธุรกิจสู่ธุรกิจ ภายในวันเดียว 1 พ.ย.นี้

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด จัดโครงการสนับสนุนงานแสดงสินค้า SME ไทย ที่จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้ธุรกิจเอสเอ็มอีเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ โดยเริ่มต้นด้วยการจัดงาน K SME Care Biz Fair 2012 ซึ่งเป็นงานออกร้านของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแบบ B2B จำนวนกว่า 150 ธุรกิจ  เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มาร่วมงานได้ใช้ช่องทางการแสดงสินค้า โดยในส่วนของธนาคารกสิกรไทย จะให้การสนับสนุนในด้านจัดอบรมผู้ประกอบการ กิจกรรมการตลาด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานแสดงสินค้าพร้อมสิทธิพิเศษจากพันธมิตร และในอนาคตธนาคารมีแผนจะขยายจัดกิจกรรมทางการตลาดไปยังส่วนภูมิภาคหรือ พื้นที่ที่ลูกค้าอยู่

ด้านนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เป็นหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทในการผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมและ งานแสดงสินค้า หรืออุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการสนับสนุนงานแสดงสินค้า SME ไทย เป็นหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้สามารถจัดกิจกรรมส่งเส ริมตลาดไมซ์ในประเทศ ในด้านการจัดเวทีผู้ประกอบการพบผู้ประกอบการ (Business Matching) ให้มีเวทีในการเจรจาธุรกิจ โดยเน้นการสนับสนุนงานแสดงสินค้าที่เป็นการตลาดระหว่างองค์กรกับองค์กร (B2B) ซึ่งตามแผนงานได้วางแนวทางส่งเสริมงานแสดงสินค้าในประเทศไว้ 3 ส่วน คือ การสร้างงานแสดงสินค้าใหม่ การนำงานแสดงสินค้าที่น่าสนใจกระจายไปจัดในพื้นที่ใหม่ ๆ และการอัพเกรดงาน ทั้งให้เป็นงานที่เป็น B2B มากขึ้น และการเพิ่มองค์ประกอบงานแสดงสินค้าให้น่าสนใจ เช่น จัดโปรแกรมท่องเที่ยวก่อนหรือหลังงาน หรือเพิ่มงานประชุมร่วมกับงานแสดงสินค้าเพื่อสร้างเวทีให้ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมนั้น ๆ

ทั้งนี้ งาน K SME Care Biz Fair 2012 เป็นกิจกรรมแรกภายใต้ความร่วมมือ ของการสนับสนุนการจัดเวทีเจรจาธุรกิจในงานแสดงสินค้าใหม่ภายในประเทศของ สสปน. ให้สามารถต่อยอดธุรกิจ ด้วยการจับคู่ธุรกิจแบบ B2B ซึ่งกลุ่ม SME เป็นกลุ่มเป้าหมายธุรกิจขนาดย่อมที่ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ ประกอบธุรกิจไปสู่การจ้างงานของประชาชนทั่วประเทศ ตอบโจทย์การส่งเสริมอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศของสสปน. โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างสสปน. ธนาคารกสิกรไทย และอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในโครงการนี้จะตอบโจทย์การสร้างเวทีซื้อขายที่จะเปิดโอกาสทางการค้าให้กับ ผู้ประกอบการ SME ไทยอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นฐานไปสู่การพัฒนาธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคตได้อย่างแน่นอน”

ด้านนายลอย จูน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเพื่อสนับสนุนเครือข่าย SME ของไทย โดยในปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกประเทศทั่วโลกต่างยอมรับว่างาน แสดงสินค้าเป็นช่องทางส่งเสริมธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการนำเสนอสินค้าและบริการต่อลูกค้า อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการหาลูกค้ากลุ่มใหม่ และเปิดตลาดใหม่ๆ

ทั้ง นี้ อิมแพ็ค ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการพื้นที่สำหรับงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม และยังเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้า ซึ่งครอบคลุมกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ กว่า 12 งานต่อปี ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในธุรกิจ SME ได้ใช้งานแสดงสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด โดยในความร่วมมือครั้งนี้ อิมแพ็คได้ร่วมสนับสนุนให้สมาชิกในโครงการ KSME Care เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ทางอิมแพ็คเป็นผู้จัดในราคาพิเศษ อีกทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารของการจัดงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิกเพื่อเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจ อีกทั้งขยายเครือข่ายของผู้ประกอบการด้วย

สำหรับงาน K SME Care Biz Fair 2012 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการใช้ช่องทางงานแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายสินค้า การขยายเครือข่ายธุรกิจ และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยถือเป็นเวทีสำหรับการเจรจาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าสำหรับ ผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจสามารถพบกับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายหลาย ๆ รายในเวลาเดียวกัน ซึ่งผู้ประกอบการในโครงการ จะใช้พื้นที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการสร้างความเข็มแข็งของเครือข่าย เพื่อรองรับกระแสการแข่งขัน และโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในภายหลังการเปิดประชาคมอาเซียนในอนาคตอัน ใกล้นี้